30.04.2015,

Общи условия

За ползване на интернет магазина http://www.stroidirect.com и за извършването на покупки на стоки през него.

I. Предмет и правно значение
 Чл.1 (1) Настоящите общи условия са приети от Актив МТ ЕООД (наричано по-долу „ Доставчик “) на основание чл.16 от Закона за задълженията и договорите и чл.298 от Търговския закон и уреждат:
Условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Потребителите на сайта;
Правата и задълженията на Доставчикът и на съответните Потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупените продукти.
  (2) Познаването на настоящите общи условия от Потребителите на сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
  (3) Въвеждането на изискваните от процедурата по регистрация или подаване на поръчка от Потребител на сайта се счита за достатъчно условие за приемането на настоящите Общи условия.
  (4) Общите условия са публикувани на видно място на сайта и са достояние на всеки Потребетел.
  (5) Публикуването на стоки на сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл.290, ал.1 от Търговския закон.
  (5) Процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Потребител на сайта създава необорима презумция, че:
 1. Потребителят извършва електронно заявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия и ги приема.
 2. Потребителят е изразил съгласие за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (по смисъла на Закона за защита на потребителите ).

II. Данни за Актив МТ ЕООД
 Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: Актив МТ ЕООД.
Седалище и адрес на управление: Гр. София, Област София, Община столична, ул. Кукуш 1, Ет.4
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от Потребителя: Гр. София, Област София, Община столична, ул. Кукуш 1, Ет.4
Данни за кореспонденция: Гр. София, Област София, Община столична, ул. Кукуш 1, Ет.4, E-mail: office@stroidirect.com, тел. 0888 984 401; 0888 984 402
Вписване в публични регистри: ЕИК: 202648097 ( Търговски регистър към Агенция по вписванията )
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни:
Адрес: Град София
Тел: (02)91-53-518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” 4а, ет.3, 4, 6.
Тел. (02) 980-25-24
Гореща линия: 0700-111-22
Уебсайт: www.kzp,bg
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: 1000 гр. София, бул. „Витоша” 18
Тел. (02) 935-61-13
Уебсайт: www.cpc.bg
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG202648097.

III. Характеристики на сайта
 Чл.3 Сайтът е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.stroidirect.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват догорови за покупко-продажба и доставка на предлаганите на сайта стоки, включително следното:
  Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на сайта и използване на допълнителни услуги за предоставане на информация.
  Да подават поръчки за покупка като „Потребител” на сайта, без предварително създаване на клиентски профил.
  Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
  Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от сайта.
  Да извършват всякъкви плащания във връзка със сключените договори със сайта, съгласно поддържаните от сайта начини за разплащане.
  Да получават информация за нови стоки, предлагани от сайта.
  Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със сайта, чрез интерфейса на страницата на сайта, достъпна в Интернет.
  Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на сайта в Интернет.  

 Чл.4 Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 Чл.5 (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му на сайта в Интернет на адрес: http://www.stroidirect.com.
  (2) По силата на слючения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.
  (3) Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за: премахване на артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане.
  (4) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на сайта в Интернет.
  (5) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на сайта цени, като промяната на цените има сила само за догорови, сключени след нейното обявяване на сайта.
  (6) Цените на стоките обявени в сайта не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Потребителят в допълнение към посочените цени.
  (7) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки при условията, определени от него на страницата на сайта и съгласно настоящите Общи условия.
  (8) Отправената от Доставчика от сайта публична покана съгласно чл.290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата на съответната стока.
 Чл.6 (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона на електронният документ и електронният подпис и чл.11 от Закона за електронната търговия.
  (2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. КЛИЕНТСКИ СТАТУТ НА „ПОТРЕБИТЕЛ” НА САЙТА.
 Чл.7 (1) За да използва сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
  (2) Сайтът предоставя възможност за подаване на поръчки от нерегистирани Потребители ,при което на Потребителя не се генерират клинтски профил, име и парола.
  (3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителят чрез извършване на on-line регистрация в сайта, съобразно посочената в него процедура. Статутът на регистриран потребител дава възможност за ползване на отстъпки за достигнат оборот от покупки.
  (4) С попълване на данните си в рамките на процедурата по регистрация на клинтски профил или подаването на поръчка Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
  (5) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
  (6) При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията му.

V. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
 Чл.8 Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в сайта.
 Чл.9 Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
  (1) Извършване на регистрация в сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Потрабителя няма до този момент регистрация в сайта или подаване на поръчка за покупка от нерегистриран Потребител.
  (2) Влизане в системата за извършване на поръчки на сайта чрез идентифициране с име и парола, респективно чрез използване на процедурата за подаване на поръчки от нерегистрирани Потребители.
  (3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка.
  (4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
  (5) Предоставяне на данни за извършване на доставката.
  (6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
  (7) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Доставчикът до Потребителя.
  (8) Приемане на офертата на Доставчика чрез изрично електронно изявление на Потребителят.

VI. СКЛЮЧВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
 Чл.10 (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчикът и Потребителя се счита сключен в момента, в които Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Потребителя поръчката. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронният адрес посочен от Потребителя при регистрацията му, респектнивно при подаването на поръчката.
  (2) Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Потребителя, а при поръчки на нерегистрирани Потребители същите се посочват в потвърждението на поръчката.
  (3) Доставчикът и Потребителите сключват отделни догорови за покупко-продажба на стоките заявени от Потребителите независимо, че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
  (4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
  (5) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
 Чл.11 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношения на които упражнява правата.
 Чл.12 (1) Потребителят може да плати цената на отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките (авансово плащане) или при тяхната доставка.
  (2) Авансовото плащане се извършва по банков път в посочена банкова сметка на Доставчика.
  (3) В случай, че Потребителят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извъшва в момента на доставката от куриерска фирма чрез наложен платеж или с транспорт на Доставчика и включва цената на стоката и транспортните разходи съгласно настоящите общи условия.
  (4) Поръчаната стока може да бъде получена от: 
 - купувача– съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;
 - лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;
 - лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
 - лице, което изрично потвърди автентичноста и идентичноста на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.
  (5) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал.4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на договора за покупко-продажба.
  (6) В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставката в който не е бил намерен адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителна доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
  (7) При приемането на стоката лицето по ал.4 подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на доставката.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 Чл.13 (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Достачика са определени в профила на всяка стока на сайта.
  (2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта.
  (3)  За поръчка на продукти от всички категории цената за доставка е съгласно предложена от Доставчика и приета от Потребителя допълнителна оферта за транспортни разходи.
  (4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством сайта.
  (5) Информацията, предоставена на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията на сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.
 Чл.14 Потребителят се съгласява, че Доставчика има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
 Чл.15 (1) Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор и получаване на стоката при следните условия:
 - доставената пратка явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения и преглед.
 - цената, която Потребителя следва да заплати несъответства на дължимата цена при сключване на договора за покупко-продажба.
 - при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока ,което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителя може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24часа от получаването и.
(2) Правото на отказ по ал.1 не се прилага в следните случаи:
 - за доставка за стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира.
 - за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка.
 - за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.
 Чл.16 (1) Срокът на доставката на стоката се определя за всяка стока по отделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта.
  (2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчика е следвало да изпълни задължението си по договора.
  (3) В случаите по ал.2 на този член Доставчикът може да достави на Потребителя стоки или услуги със същото качество или цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява Потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
  (4) Когато при условията на ал.3 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Потребителя упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Потребителя.
 Чл.17 Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания установени в българското законодателство отностно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез сайта.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
 Чл.18 (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.
  (2) Ако срока по ал.1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок но, не по-късно от 45 дни.
 Чл.19 (1) Потребителят  трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и от Доставчика , и ако не отговаря на изискванията на поръчката да уведоми за това незабавно Доставчика.
  (2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно ал.1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци, при което се прилагат условията за гаранция.
 Чл.20 Доставчикът не поема задължения и не осигурява сервиз на стоката.
 Чл.21 За неуредените в този раздел случай се прилагат правилата за търговската продажба, определени в ТЗ.

IX.ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Чл.22 (1)Амбалажът за могократна употреба /палети и дървени скари/,които представляват „обичайна опаковка” по смисъла на чл.26,ал.5 от ЗДДС се фактурира на Потребителя и се заплаща от него при всяка доставка.Договорените търговски отстъпки и бонуси не важат за скарите и палетата.
(2)При връщане на амбалажа физически здрав,неповреден,което наред с всичко останало означава от него да не липсват каквито и да е структурни елементи като дъски,трупчета,елемени за скрепяване и други нарушения на целостта , за стойността му се издава кредитно известие от Доставчика.

X. ГАРАНЦИЯ
Чл.23 В случай на фабричен или производствен дефект важат гаранционните условия на съответния производител.Гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на подукта.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 Чл.24 (1) Доставчикът защитава личните данни на Потребителя, станали известни при попълване за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащо законодателство и клаузите на настоящите общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителя в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потребителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.
  (2) Потребителският акунт на конкретен Потребител може да бъде изтрит от базата данни при желание от страна на Потребителя.
  (3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
  (4) От съображение за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, които е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.
  (5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително у-во на Потребителя освен ако последния изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Потребителя може да бъде изразено по всяко време.
  (6) Потребителят се съгласява, че Доставчика има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин и предложения за покупка на стоки докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Доставчика.
  (7) С приемането на настоящите общи условия Потребителят изразява изрично сългласие по смисъла на чл. 6, ал.1 и ал.4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал.6 на този член.
  (8) Потребителят се съгласява, че Доставчика има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика.
 Чл.25 Във всеки момент Доставчика има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятества и данни.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 Чл.26 Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, за което последния ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на сайта.
 Чл.27 Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.stroidirect.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
 Чл.28 Настоящите общи условия и договора между Потребителя и Доставчика се прекратява в следните случаи:
 - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора. 
 - по взаимно съгласие на страните в писмен вид.
 - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.
 - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
 - в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта. В този случай сключените, но не изпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.
 Чл.29 Доставчикът има право по свое усмотрение без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора в случай, че установи, че Потребителя използва сайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми и общо приетите правила и практика в електронната търговия.

XIV. ОТГОВОРНОСТ
 Чл.30 Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица ( независимо дали са основателни или не ), за всички щети и разходи ( в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски ), произтичащи от и във връзка с:
  (1) Неизпълнение на някое от задълженията по този договор.
  (2) Нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриалната собственост.
  (3) Неправомерно прехвърляне на други лица на правата предоставени на Потребителя за срока и при условията на договора.
  (4) Невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 Чл.31 Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на договора за покупко-продажба в случаи на неопредолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 Чл.32 (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
  (2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което сайта не е достъпен поради неопредолима сила.
  (3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации. 

  (4) Доставчикът не носи отговорност за типографски и илюстративни грешки. Всички снимки са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния продукт.
 Чл.33 (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
  (2) Доставчикът не носи отговорност в случаи на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 Чл.34 (1) Потребителят и Доставчика се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.
  (2) Потребителят и Доставчика се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние, писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, Интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
 Чл.35 В случаи на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
 Чл.36 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Ообщи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 Чл.37 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор се прилагат законите на Република България.
 Чл.38 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 1 Април 2015 г.

 

                                    Всички права запазени.

 

 

 

 

Последни новини