30.04.2015,

 

Общи условия

Общи условия за ползване на интернет магазин www.stroidirect.com.

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. 
Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и 
ги приемате безусловно и без ограничения.

I. Предмет и правно значение
Чл.1 (1) Настоящите общи условия са приети от Актив МТ ЕООД (наричано по−долу „Доставчик“) 
на основание чл.16 от Закона за задълженията и договорите и чл.298 от Търговския закон и уреждат: Условията, реда и начина за сключване на договори за покупко−продажба между Доставчика и 
Потребителите на сайта. Под Потребител по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко 
физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на продуктите 
предлагани в електронния магазин. Договорът за покупко−продажба на продукти от електронния 
магазин  се сключва чрез отправяне на предложение от Потребителя под формата на заявка за 
покупка, направена чрез www.stroidirect.com, приета и потвърдена от Актив МТ ЕООД посредством 
телефонили електронна поща. Правата и задълженията на Доставчикът и на съответните Потребители 
по сключените помежду им договори за покупко−продажба,включително, сроковете и начините за 
доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на 
рекламации и връщане на закупените продукти.
(2) Познаването на настоящите общи условия от Потребителите на сайта е задължително условие 
за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Потребител и 
за извършването на доставка на поръчаните стоки.
(3) Въвеждането на изискваните данни от процедурата по регистрация или подаване на поръчка 
от нерегистриран Потребител на сайта се счита за достатъчно условие за приемането на
настоящите Общи условия.
(4) Общите условия са публикувани на видно място на сайта и са достъпни за всеки Потребител.
(5) Публикуването на стоки на сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно 
предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл.290, ал.1 от 
Търговския закон.
(6) Процедурата по регистрация или подаване на поръчка от Потребител на сайта създава 
необорима презумция, че:
1. Потребителят извършва електронно заявление по смисъла на Закона за електронния документ 
и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия и ги приема.
2. Потребителят е изразил съгласие за сключване на договор/договори за покупко-продажба от 
разстояние (по смисъла на Закона за защита на потребителите).

II. Данни за Актив МТ ЕООД
 Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: Актив МТ ЕООД.
Седалище и адрес на управление: Гр. София, Област София, Община столична, ул. Кукуш 1, Ет.4
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от Потребителя: Гр. София, Област София, Община столична, ул. Кукуш 1, Ет.4
Данни за кореспонденция: Гр. София, Област София, Община столична, ул. Кукуш 1, Ет.4, E-mail: office@stroidirect.com, тел. 0888 984 401; 0888 984 402
Вписване в публични регистри: ЕИК: 202648097 ( Търговски регистър към Агенция по вписванията )
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни:
Адрес: Град София
Тел: (02)91-53-518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” 4а, ет.3, 4, 6.
Тел. (02) 980-25-24
Гореща линия: 0700-111-22
Уебсайт: www.kzp,bg
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: 1000 гр. София, бул. „Витоша” 18
Тел. (02) 935-61-13
Уебсайт: www.cpc.bg
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG202648097.

III. Характеристики на сайта
 
Чл.3 Сайтът е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.stroidirect.com
чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупкопродажба и 
доставка на предлаганите на сайта стоки, включително следното:  
 Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на сайта и ползване на 
допълнителни услуги за предоставане на информация.
 Да подават поръчки за покупка като „Потребител” на сайта, без предварително създаване на 
клиентски профил.
 Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 Цветовете на продуктите, показани в сайта www.stroidirect.com зависят от настройките на 
монитора/ дисплея ползван от Потребителя. Да сключват договори за покупко-продажба и 
доставка на стоките, предлагани от сайта.   
 Да извършват всякъкви плащания във връзка със сключените договори, съгласно поддържаните 
от сайта начини за разплащане.  
 Да получават информация за нови стоки, предлагани от сайта.  
 Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори 
със сайта, чрез интерфейса на страницата на сайта, достъпна в Интернет.  
 Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на 
страницата на сайта в Интернет. 
 Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от сайта.  
 Да извършват всякъкви плащания във връзка със сключените договори, съгласно поддържаните 
от сайта начини за разплащане.
 Да получават информация за нови стоки, предлагани от сайта.
 Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори 
със сайта, чрез интерфейса на страницата на сайта, достъпна в Интернет. 
 Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на 
страницата на сайта в Интернет.
 Продуктите, които се намират на интернет страницата www.stroidirect.com не представляват 
правно обвързваща оферта, а са по−скоро демонстративен онлайн каталог, описващ 
продуктовата линия на търговеца.
 Цената на предлаганите стоки е посочена до всеки конкретен артикул. Цената е посочена в 
български лева с включен ДДС.
 Чл.4 Доставчикът доставя стоките предмет на договора за покупко-продажба и гарантира 
правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите 
в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.  
Чл.5 (1) Потребителите сключват договор за покупкопродажба на стоките, предлагани от 
сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му на сайта в Интернет 
на адрес: http://www.stroidirect.com.   
  (2) По силата на слючения с Потребителите договор за покупкопродажба на стоки, Доставчикът 
се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от 
него чрез интерфейса стоки. 
Потребителите имат право да поправятгрешки при въвеждането на информация не по-късно от 
отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.   
  (3) Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и 
поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението 
за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за: премахване на артикул 
в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или 
намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка 
или на избрания начин на плащане.   
  (4) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно 
условията, определени на сайта и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер 
на цената, обявена от Доставчика на адреса на сайта в Интернет.   
  (5) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на сайта цени на стоките, 
като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на сайта.   
  (6) Цените на стоките обявени в сайта не включват транспортните разходи по доставката, 
които се начисляват и заплащат от Потребителят в допълнение към посочените цени.   
  (7) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки при условията, определени от него 
на страницата на сайта и съгласно настоящите Общи условия.   
  (8) Отправената от Доставчика от сайта публична покана съгласно чл.290, ал.1 от ТЗ е валидна 
до изчерпване на количествата на съответната стока.  
Чл.6 (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка 
със сключването и изпълнението на договора за покупкопродажба могат да бъдат извършвани по 
електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона на електронният документ и 
електронният подпис и чл.11 от Закона за електронната търговия.   
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени 
от лицата, посочени в данните, предоставени от 
Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола 
за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. КЛИЕНТСКИ СТАТУТ НА „ПОТРЕБИТЕЛ” НА САЙТА.
 Чл.7 (1) За да използва сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят 
следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.   
  (2) Сайтът предоставя възможност за подаване на поръчки от нерегистирани Потребители ,при което 
на Потребителя не се генерират клинтски профил, име и парола.   
  (3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителят чрез извършване на on-line 
регистрация в сайта, съобразно посочената в него процедура.   
(4) С попълване на данните си в рамките на процедурата по регистрация на клинтски профил или 
подаването на поръчка Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното 
съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.   
(5) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на 
посочен от Потребителя електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика 
възникват договорни отношения.   
(6) При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. 
Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията му.   (7) Счита се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта, са направени от лицата, 
посочени в данните, предоставени при извършване на регистрация, ако потребителяте въвел съответното 
име и парола за достъп.   
(8) Договорният език е български, а плащанията се извършват в български лева с ДДС.

V. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
 Чл.8 Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват 
договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в сайта.  
Чл.9 Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:   (1) Извършване на регистрация в сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Потрeбителя 
няма до този момент регистрация в сайта или подаване на поръчка за покупка от нерегистриран 
Потребител.   
  (2) Влизане в системата за извършване на поръчки на сайта чрез идентифициране с име и парола, 
респективно чрез използване на процедурата за подаване на поръчки от нерегистрирани Потребители.  
  (3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на сайта и добавянето им към списък със 
стоки за покупка.
  (4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
  (5) Предоставяне на данни за извършване на доставката.
  (6) Избор на способ и момент за плащане.
  (7) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Доставчикът до Потребителя.   (8) За регистриани Потребители приемане на офертата на Доставчика чрез изрично електронно 
изявление на Потребителят.
  (9) За нерегистриран Потребител чрез кликване върху бутон “ Поръчай”

VI. СКЛЮЧВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл.10 (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчикът и Потребителя се счита сключен в момента, 
в които Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Потребителя поръчката. Потвърждението 
на поръчката се изпраща на електронният адрес посочен от Потребителя при регистрацията му, 
респективно при подаването на поръчката.   
  (2) Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от 
клиентския акаунт на Потребителя, а при поръчки на нерегистрирани Потребители същите се посочват 
в потвърждението на поръчката.
  (3) Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко−продажба на стоките заявени 
от Потребителите независимо, че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.   
  (4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за 
покупко-продажба стоки.
  (5) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за 
покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по 
отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителят има качеството 
на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от 
договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите 
стоки, доставени на потребителя от Доставчика.  
Чл.11 При упражняване на правата по договора за покупкопродажба Потребителят е задължен да посочва 
точно и недвусмислено договора и стоката, по отношения на които упражнява правата.  
Чл.12 (1) Потребителят може да плати цената на отделните договори за покупко-продажба по следните начини:
- Наложен платеж - При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Потребителят 
заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.
- Банков превод - Банковият превод e авансово плащане по изпратена  Проформа Фактура и/или Оферта 
от Доставчикът по следната банкова сметка.
Получател:Актив МТ ЕООД
Банка:УниКредит Булбанк АД
IBAN:BG22 UNCR 7000 1521 1597 85 BIG: UNCRBGSF
Основание за плащане: № на поръчката и/или № Проформа фактура/ Оферта
- Касово плащане - Осъществава се на място в търговския обект на Доставчика (в брой, с дебитна или кредитна карта).
  (2) Поръчаната стока може да бъде получена от:   
- купувача– съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;
- лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;
- лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно; - лице, което изрично потвърди автентичноста и идентичноста на поръчаната стока и се съгласи да я заплати 
в брой от името на купувача.
  (3) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал.2 в срока за изпълнение на 
доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се 
освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на договора за покупко-продажба.   (4) В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока, след изтичане на срока 
за доставката, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка всички възникнали допълнителни 
разходи на Доставчика, които се заплащат авансово.   
  (5) При приемането на стоката лицето по ал.4 подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 
получаването на доставката.
  (6) Доставки не се извършват в почивни дни и официални празници.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 А) Отказ и анулиране на поръчка  
 Чл.13 (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Достачика са определени в профила 
на всяка стока на сайта.
  (2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на 
всяка стока в сайта.
  (3) За поръчка на продукти от всички категории цената за доставка е съгласно предложена от 
Доставчика и приета от Потребителя допълнителна оферта за транспортни разходи.   
  (4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи 
условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством сайта.   
  (5) Информацията, предоставена на Потребителите по този член е актуална към момента на 
визуализацията на сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.  
Чл.14 Потребителят се съгласява, че Доставчика има право да приема авансово плащане за сключените 
с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.  
Чл.15 (1) Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения 
договор и получаване на стоката при следните условия:
 - доставената пратка явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може 
да се установи чрез обикновения и преглед.
 - цената, която Потребителя следва да заплати несъответства на дължимата цена при сключване на 
договора за покупко-продажба.
 - при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока ,което не е било възможно да 
бъде установено в момента на доставката, Потребителя може да иска доставената му стока да бъде 
заменена със съответваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа 
от получаването и.
  (2) Правото на отказ по ал.1 не се прилага в следните случаи:
 - за доставка за стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите 
пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира.
 - за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова 
индивидуална поръчка.
 - за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на 
бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.  
Чл.16 (1) Срокът на доставката се определя за всяка стока по отделно при сключване на договора 
с Потребителя чрез сайта.
  (2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, 
той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни 
дни от датата, на която Доставчика е следвало да изпълни задължението си по договора.
  (3) В случаите по ал.2 на този член Доставчикът може да достави на Потребителя стоки или услуги 
със същото качество или цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на 
договора или в самия договор. В този случай той уведомява Потребителя по ясен и разбираем начин за 
промяната в изпълнението на договора.
  (4) Когато при условията на ал.3 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Потребителя упражни 
правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика, 
за което той уведомява Потребителя.
   Чл.17 (1) В случай че Потребителят желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея 
или да замени даден поръчан продукт, той трябва 
да уведоми възможно най−бързо (не по−късно от 6 часа след направената поръчка) Доставчика, както и 
да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Потребителят да съобщи номера на 
поръчката, за която се иска корекция.   
  (2) При отказ от поръчката Доставчикът се ангажира да възстанови сумата на Потребителя в срок от 30 
работни дни.
 Чл.18 Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания установени в българското законодателство 
отностно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез сайта.  
Б) Рекламации  
 Чл. 19. (1) Потребителят има право на рекламация при несъответствие на стоката с договореното.   (2) При предявяване на рекламация на стока Потребителят може да претендира възстановяване на 
заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отстъпка от цената или 
безплатно извършване на корекции/ремонт. Замяната на стока с друга се извършва в магазина, 
от който е закупена стоката. Потребителят трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят 
съответните документи, свързани с рекламацията.
  (3) Потребителят има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно 
поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.   (4) При предявяване на рекламацията Потребителят задължително прилага и документите, на които се 
основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи 
несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията 
по основание и размер. Описание на дефекта, с необходимите документи може да изпращате на office@stroidirect.com.   (5) В момента на примане/предаване на съответната доставка всички неблагоприятни изменения установени 
от Потребителят се отразяват в съответния предавателен документ и да уведоми незабавно Доставчика.   (6) След получаване на доставката от Потребителя всички загуби, вреди и/или неблагоприятни изменения, 
които са възникнали поради каквато и да е причина са за сметка на Потребителя.    
  (7) Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете,
посочени в Закона за защита на потребителите. 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
 Чл.20 (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на 
договора срок.
  (2) Ако срока по ал.1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът 
доставя и предава стоката в разумен срок но, не по-късно от 45 дни.  
Чл.21 (1) Потребителят  трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и от Доставчика 
и ако не отговаря на изискванията на поръчката да уведоми за това незабавно Доставчика.   (2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно ал.1 стоката се смята за одобрена като съответстваща 
на изискванията, освен за скрити недостатъци, при което се прилагат условията за гаранция.  
Чл.22 Доставчикът не поема задължения и не осигурява сервиз на стоката.  
Чл.23 За неуредените в този раздел случай се прилагат правилата за търговската продажба, определени в ТЗ

IX.ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Чл.24 (1) Амбалажът за могократна употреба /палети и дървени скари/, които представляват „обичайна опаковка” 
по смисъла на чл.26,ал.5 от ЗДДС се фактурира на Потребителя и се заплаща от него при всяка доставка. 
Договорените търговски отстъпки и бонуси не важат за скарите и палетата.
    (2) При връщане на амбалажа физически здрав, неповреден, което наред с всичко останало означава от него 
да не липсват каквито и да е структурни елементи 
като дъски,трупчета,елемени за скрепяване и други нарушения на целостта , за стойността му се издава 
кредитно известие от Доставчика.

X. ГАРАНЦИЯ
Чл.25 В случай на фабричен или производствен дефект важат гаранционните условия на съответния производител. 
Гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на подукта

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
А) Политика за защита на личните данни
АКТИВ МТ ЕООД обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по−качествени, по−добри и 
по−разнообразни продукти и услуги. Сигурността и поверителността на данните е много важна за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни, която обхваща 
начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най−общо „обработваме“, 
данните Ви. Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни 
на собствен сървър и при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.
Б) Събиране и използване на лични данни
Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно 
е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед 
предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на 
личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят 
тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на 
Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.
В) Какви лични данни събираме и как ги използваме
Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, запитване за услуга и др., можем да събираме различни видове 
информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на 
комуникация, или др. При необходимост на издаването на определени документи, например фактура, е възможно 
да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба. Съхраняваме история 
на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.Обработваме личните Ви данни, за да изпълним 
задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме, 
за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други 
правила.
Г) РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ
В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е 
необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. 
транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред 
компетентни органи.
Д) ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
Чл.26 (1) Доставчикът защитава личните данни на Потребителя, станали известни при попълване за подаване на 
поръчка за покупка. При спазване на действащо законодателство и клаузите на настоящите общи условия, 
Доставчикът може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите предвидени в договора 
– приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителя в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. 
Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или 
използвани за цели, различни от гореописаните освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потребителя 
или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.   
  (2) Потребителският акунт на конкретен Потребител може да бъде изтрит от базата данни при желание от страна на 
Потребителя.   
  (3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на 
личните данни.
  (4) От съображение за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на 
e-mail адрес, които е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.   (5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително у-во на Потребителя освен ако последния 
изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Потребителя може да бъде изразено по всяко време.   (6) Потребителят се съгласява, че Доставчика има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към 
Потребителя, включително и бюлетин и предложения за покупка на стоки докато е налице регистрация на 
Потребителя в електронния магазин на Доставчика.
  (7) С приемането на настоящите общи условия Потребителят изразява изрично сългласие по смисъла на чл. 6, 
ал.1 и ал.4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал.6 на този член.   (8) Потребителят се съгласява, че Доставчика има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя 
при използването на електронния магазин на Доставчика.  
Чл.27 Във всеки момент Доставчика има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери 
достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и данни.
Е) Права на субекта на лични данни
Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като 
влезете в акаунта си. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, 
да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), 
следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до office@stroidirect.com C оглед избягване на злоупотреби, 
запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на 
данните, за който се отнася. На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а 
в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за 
причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или 
застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до 
Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
Ж) Други
Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Закона за защита на 
личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни, и за отмяна на Директива 95/48/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).От съображения за сигурност 
на личните данни Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента 
на регистрацията/поръчката. Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и 
да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни.  Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на Потребителите, няма да бъде използвана за рекламни 
кампании на трети лица под каквато и да е форма. Потребителят няма право да използва чужда лична информация 
(чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.). Всеки един Потребител, който извърши такова деяние, 
ще бъде предаден на Органите на МВР от АКТИВ МТ ЕООД и ще бъде санкциониран с цялата строгост на 
Българското Законодателство

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 Чл. 28. (1) АКТИВ МТ ЕООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН 
МАГАЗИН www.stroidirect.com, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на
настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.   (2) Задължение на Потребителят е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи 
условия, тъй като те са обвързващи за него.
  (3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребител и АКТИВ МТ ЕООД, възникнали във 
връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.    
Чл.29 Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.stroidirect.com заедно с всички допълнения 
и изменения в тях

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
 Чл.30 Настоящите общи условия и договора между Потребителя и Доставчика се прекратява в следните случаи:  - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора.   
 - по взаимно съгласие на страните в писмен вид.
 - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.
 - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
 - в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта. В този случай сключените, но не изпълнени 
договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.  
Чл.31 Доставчикът има право по свое усмотрение без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да 
прекрати едностранно договора в случай, че установи, че Потребителя използва сайта в нарушение на настоящите 
Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми и общо приетите правила
и практика в електронната търговия.

XIV. ОТГОВОРНОСТ
 Чл.32 Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и 
други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това 
число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от и във връзка с:
  (1) Неизпълнение на някое от задълженията по този договор.
  (2) Нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или 
индустриалната собственост.
  (3) Неправомерно прехвърляне на други лица на правата предоставени на Потребителя за срока и при условията
на договора.
  (4) Невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита 
на потребителите.
 Чл.33 Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на договора за покупко-продажба в случаи на 
неопредолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително 
и разпореждания на компетентните държавни органи.
 Чл.34 (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.   (2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което сайта не е достъпен поради неопредолима сила.   (3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и 
статиите в сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите в резултат на подобни
коментари, мнения или публикации.
  (4) Доставчикът не носи отговорност за типографски и илюстративни грешки. Всички снимки са илюстративни. 
Възможно е разминаване между изображението и реалния продукт.  
Чл.35 (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото 
оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, 
ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
  (2) Доставчикът не носи отговорност в случаи на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне 
на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, 
което се представя за Потребителя ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 Чл.36 (1) Потребителят и Доставчика се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, 
както и да пазят търговските си тайни станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези 
общи условия.
  (2) Потребителят и Доставчика се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят 
публично достояние, писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да 
се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, Интернет форуми, лични или публични 
уеб сайтове и др.  
Чл.37 В случаи на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и 
Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.  
Чл.38 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Ообщи условия няма да води до 
недействителност на целия договор.
Чл.39 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор се прилагат
законите на Република България.
Чл.40 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 1 Юли 2021 г.

 

 

                                    Всички права запазени.

 

 

 

 

 

Последни новини