Разтвор за тухлени зидарии Porotherm ТМ 40 л.

  
Код 2100
 | 3820 показвания
19,15 лв.
  1.  бр.


 

Описание


Porotherm ТМ е специален заводски приготвен зидарски разтвор на Винербергер, разработен за еднослойни стени от тухли с високи топлоизолационни свойства Porotherm 38 N+F Hi.

 

Сухата смес съдържа перлит и има изключително нисък коефициент на топлопроводимост. Полага се с дебелина на слоя както при нормален зидарски разтвор (около 12 mm), но без това да влошава топлоизолационните характеристики на целия зид.  

 

Porotherm ТМ е изключително лек - в сухо състояние обемната маса е около 650 kg/m3. Доставя се като суха смес в торби с тегло 20 kg (40 l разтвор).

 

С добавянето на около 15–16 литра чиста вода и време за бъркане – около 4 - 5 мин. се получава около 40 литра готов разтвор от една торба. Разходът на Porotherm ТМ при употребата на Porotherm 38 N+F Hi е около 50 литра готов разтвор за 1 м3 готов зид.  

 

Особено внимание трябва да се отдели на приготвянето на разтвора.Тъй като съдържа перлит, разтворът трябва да се разбърква само в гравитачен смесител. Пресният разтвор трябва да се положи, в зависимост от атмосферните условия, в рамките на 1 –2 часа.

 

Температурата на въздуха, основата и материала трябва да е над +5оC по време на полагането, както и по време на свързването. Оптималната консистенция на разтвора се подбира така, че той да навлиза в кухините на тухлите от долния ред на дълбочина не повече от 0,5 cm. Тази дълбочина на проникване гарантира по-доброто сцепление между разтвора и тухлите, което осигурява по-голяма здравина на зида.  

 

За да се гарантират топлоизолационната способност, както и здравината на зида е важно по хоризонталните фуги разтворът да се полага по цялата площ на тухлата.

 

Специалната сглобка от нут и федер на този тип тухли изключва полагането на разтвор по вертикалните фуги, което увеличава бързината при изграждането, праволинейността на завършения зид, както и намалява разхода за разтвор на м3 зидария в сравнение с традиционно употребяваните тухли.  

Характеристики

Продукт: Заводски произведена, лека, суха смес, с повишени топлоизолационни свойства.

Състав: Хидравлично свързващи вещества, перлит, добавки.

Свойства: Топлоизолационен материал за зидане, отговаря на изисквания за група разтвори
М5 L, съгласно EN 998-2.

Приложение: При всички обичайни за строителството зидарии, особено за градивни материали с
по-високи топлоизолационни качества.

Технически данни:

Класификация по норми:              М5 L , съгласно EN 998-2
Зърнометрия:                               до 2 mm
Якост на натиск (28 ден):             > 5 N/mm 2
Коефиц. на топлопроводност λ n:  около 0,19 W/mК
Суха обемна плътност:                  около 650 kg/m 3
Необходимо количество вода:        около 13-14 l/торба
Разход на материал:                      в зависимост от дебелината на зида и вида на градивния материал от 1 торба се получават около 40 l готов р-р

Н – предупреждения за опасност:

Н315: Предизвиква дразнене на кожата.
Н317: Може да причини алергична кожна реакция.
Н318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Н335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Р – препоръки за безопасност:

Р102: Да се съхранява извън обсега на деца.
Р280:  Използвайте  предпазни  ръкавици/  предпазно  облекло/предпазни очила/ предпазна маска за лице
Р305+ ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в
Р351+  продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има та кива и доколкото това е възможно.
Р338: Продължете с изплакването.
Р310:  Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р333+ При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:
Р313:  Потърсете медицински съвет/помощ
Р302+Р352:  ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
Р261: Избягвайте вдишване на прах
Р304+ ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и
Р340: го поставете в позиция, улесняваща дишането
Р312: При  неразположение  се  обадете  в  ЦЕНТЪР  ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
Р501:  Съдържанието/опаковката да се изхвърли на определените за събиране на строителни отпадъци пунктове

Характеристики

Производител: Винербергер ЕООД
Тегло (кг): 20.000 кг
Брой в палет: 45
В продажба от: 28.05.2015

Коментари


Супер сделки